Vigtig info til kommende elever - efteråret 2018

1. Semesterstart og -afslutning

Det forpligter at være elev på Ollerup..........

Måden at være sammen på skal ikke alene være et fællesskab men et forpligtende fællesskab. Denne særlige kvalifikation ved fællesskabet har - med udgangspunkt i Grundtvigs opfattelse - den baggrund, at mennesket gennem en ubetinget accept fra andre, så at sige er gjort fri fra at bekymre sig for egen værdi, altså om han eller hun er noget værd, og kan bruge denne frihed til at være noget for andre. Forpligte sig i forhold til andre.

Det forpligtende rummer desuden kravet til mennesker i et fællesskab om at tage de andre så alvorligt, at man reagerer positivt eller negativt på de andres ord og handlinger, så de bliver klogere på sig selv. I moderne psykologi taler man om, at man stiller sig til rådighed som "spejl" for de andre. I et godt fællesskab skal alle derfor være forpligtet til at spejle sig i andre og være til rådighed som "spejl" for de andre. I et sådant forpligtende fællesskab kan mennesket "finde sig selv", mener Grundtvig.... og Ollerup.

 

Dit højskoleophold begynder søndag den 12. august 2018

 

 

Kl. 11.30 - 13.00 Ankomst og indkvartering.
Kl. 12.00 - 13.00 Let måltid i spisesalen.
Kl. 13.30 Velkomst i foredragssalen.
Rundvisning på skolen for dine ledsagere.
Kl. 14.30 Rundvisning på skolen.
Information for ledsagere i foredragssalen.
Kl. 15.00 Seneste afrejse for ledsagere

Den første uge bliver du introduceret til opholdet og får mere detaljerede oplysninger om kurset og de enkelte fag. Du vil også indgå i fysioterapeutiske test, som er vejledende for din fysiske træning i løbet af højskoleopholdet.

Skema, linjer og fag

Vi har to forskellige typer uger på Gymnastikhøjskolen:

 • Normaluger med fast dagligt skema.
 • Specialuger, hvor den daglige rytme brydes, og der fokuseres på specifikke emner.

Vi har to forskellige typer weekender:

 • Elevweekender (EW)

Obligatoriske weekender, hvor der er arrangementer arrangeret af en gruppe af elever og/eller skolens værtslærer. I disse weekender er det yderst VIGTIGT for det forpligtende fællesskab, som du er med-ansvarlig for, at du er på skolen! Dvs. familiearrangementer, fødselsdage hjemme mm. er af 2. prioritet - dit højskoleophold og højskoleliv er 1. prioritet!

 • Friweekender (FW)

 Undervisningsfrie weekender, der starter efter endt undervisning fredag kl. 15.15. Du er MEGET velkommen til at blive på skolen i disse weekender, hvor du sammen med de andre elever og/eller værtslæreren kan arrangere weekendens aktiviteter. Disse weekender er også gode til at invitere din familie på besøg enten en formiddag eller eftermiddag og vise dem dit højskoleliv.

På dit højskoleophold vil du være tilknyttet en særlig linje, som har din særlige interesse.
Du skal ved indmeldelse vælge hvilken linje du vil følge. Alle andre fagvalg foretages efter ankomst på skolen.


I efteråret 2018 tilbydes følgende linjer:

 • OllerupRytme
 • Tumbling X - springgymnastik
 • Power Tumbling - springgymnastik
 • TeamGym - springgymnastik
 • Politi - politiforberende linje
 • Parkour & Freerunning
 • Fitness & Sundhed
 • Dans
 • Hubster
 • International Academy (for internationale elever)

Den internationale linje skiller sig ud fra de andre ved at den teoretiske undervisning foregår på engelsk, mens linjen følger den dansksprogede undervisning i de praktiske timer. Se mere om de enkelte linjer under linjefag.


Derudover vælger du fokusfag og interessefag. Her arbejdes med både teknisk, fysisk og taktisk forståelse. Fagudbuddet her kan variere fra semester til semester - og vælges først når du er på skolen og blevet præsenteret for fagene. Du har Fokus- og Interessefag idræt fem moduler om ugen, hvor der også i noget af undervisningen fokuseres på lederuddannelse (se afsnit om LUP).
Yderligere skal du vælge et valgfag. Valgfag har rod i de almene fag eller kreative og skabende fag. Valgfagene kan variere fra semester til semester - og du vil blive præsenteret for dine muligheder på skolen. Valgfag har du typisk en formiddag eller en eftermiddag om ugen.

Af grundfag skal du deltage i:

 • Verden & Mig (tre lektioner om ugen): Et fag med fokus på udvidelse af horisonter og personlig udvikling.
 • Foredrag (en lektion om ugen): Interne og eksterne foredragsholdere.
 • Sang og fortælling (en lektion om ugen): At kende og vide mere om forskellige sange, både fra højskolesangbogen og andre steder.

Grundfag, valgfag,fokus- og interessefag er fællesfag på tværs af dine linjefag.

2.1 LUP (lederuddannelse med fokus på læring, udvikling og perspektiv) - gælder ikke elever tilmeldt Politi

Din lederuddannelse er opbygget af moduler i gennemsnit med 3 x 75 min undervisning om ugen. 2 af disse moduler er tilknyttet dit linjevalg - det sidste modul er tilknyttet dit

fokusfag.


Læring, udvikling og perspektiver (LUP)
Fagets formål:
At give dig erfaringer med reflektioner over fagets:

 • læringsperspektiver
 • udviklingsmuligheder
 • perspektiver

Samlet skal LUP give dig mulighed for:

 • At kunne planlægge og afvikle gymnastik-, idræts- og danseoplevelser for andre
 • At kunne reflektere over andres og egen læreproces
 • At kunne udvikle aktiviteter og opleve hvordan aktiviteten kan virke udviklende på personer, grupper og foreninger
 • At kunne perspektivere til andre faglige og teoretiske aspekter.

Indhold:
Elementer af undervisningsteori, musikteori, pædagogik, psykologi, krop og samfund, historie, organisationsudvikling, idrætsteori, projektledelse, kommunikation m.m

Timerne er "fleksible" i placering, forstået på den måde at underviserne planlægger forløb, der er tilrettelagt efter indhold, stævner, konkurrencer, mulighed for praktik m.m.


Overbygningen til lederuddannelsen hedder Fremtidens Idrætsleder (FIL) og er et teoretisk supplement til lederuddannelsen.
Fremtidens Idrætsleder uddannelse er en spændende og udfordrende lederuddannelse til dig, der ønsker at arbejde seriøst med f.eks. kommunikation, ledelse, sundhed, idrætsprojekter og idrættens mangfoldighed i foreningslivet eller gennem din personlige udvikling. Uddannelsen er anerkendt af DGI, som støtter uddannelsen med 200.000 kr. årligt. DGI udsteder også diplom for gennemført uddannelse. Vælger du at blive FIL'er, vil det betyde at du ikke kan vælge valgfag.

Du vil modtage meget mere information om LUP ude på dit linjefag.

3. Dagligdagen på Gymnastikhøjskolen

Hverdagen vil i høj grad bære præg af undervisning, samvær og fritid. Du kan vil opleve en dagsrytme med undervisningsmoduler der veksler mellem 75 min og 90 min.


07.30 Morgenmad
08.00 Morgenrengøring
08.30 Morgensamling
09.00 Undervisning (Modul 1)
10.00 Forfriskning
10.30 Undervisning (Modul 2)
12.00 Frokost
13.00 Undervisning (Modul 3) - det er ikke alle dage du har undervisning i dette modul
14.15 Pause
14.30 Undervisning (Modul 4)
15.45 Forfriskning
16.00 Undervisning (Modul 5)
17.15 Pause
18.00 Aftensmad

Om aftenen vil der være forskellige frivillige aktivitetstilbud, som arrangeres af elever, lærere eller i samarbejde mellem lærere og elever. F.eks. højskoleaftener med forfriskning og sang, idrætsaktiviteter, ”fortælling i stuerne”. Herudover står skolens mange faciliteter til din rådighed, og du kan som elev arrangere og iværksætte spontane aktiviteter. Skolens faciliteter er på nogle tidspunkter udlejet til lokale foreninger.

Fritagelse for undervisningen: Skulle der være situationer, hvor fritagelse er nødvendigt sker dette i samarbejde med den pædagogiske leder.

3.1 Samvær og ordensregler

På Gymnastikhøjskolen i Ollerup vil vi gennem undervisning og samvær skabe gode rammer og muligheder for, at du får et godt og lærerigt højskoleophold. Vi forventer derfor, at du sammen med de øvrige elever aktivt vil være med til at præge højskolens daglige liv.


Nedenstående ordensregler er udformet for at skabe de bedste betingelser for den enkelte og for fællesskabet.

 1. Der er mødepligt til alle undervisningstimer, fællessamlinger samt til morgen- og middagsmåltider.
 2. Kvindelige og mandlige elever indkvarteres på hver deres værelsesafdeling. Der er fri adgang på afdelingerne, dog er disse forbeholdt dem, der bor der fra kl. 23:00 – 08:00. Med ”forbeholdt” menes, at det er tilladt at opholde sig på andre værelsesafdelinger under forudsætning af, at dette accepteres af alle elever, der bor på den pågældende afdeling.
 3. I dagligdagen er højskolen fri for alkohol, men i forbindelse med et arrangement eller en fest på skolen kan der serveres og nydes øl og vin.
 4. Øl, vin og spiritus må ikke opbevares på skolens område.
 5. Det er ikke tilladt at møde på skolen påvirket. Det er alene skolens lærere og ledelse, der vurderer dette.
 6. Narkotika, hash samt andre rusmidler med narkotisk virkning må ikke bruges i den tid, man er elev her på højskolen, hverken på skolens matrikel eller udenfor denne.
 7. Skolen er røgfri. Det er tilladt at ryge udendørs.

I tilfælde af at samvær og ordensreglerne ikke følges, kan skolen give en påtale og evt. bortvise elever.

3.2 Praktisk arbejde

Gymnastikhøjskolen bliver dit hjem i de kommende måneder. Vi ønsker derfor, at du skal føle dig hjemme, og at du som elev tager medansvar for, at skolens hverdag kommer til at fungere. Derfor vil du få ansvar for nogle af skolens praktiske opgaver. Det gælder rengøring samt oprydning og hjælp i spisesal og køkken. Vi forventer, at du er indstillet på at skulle løse disse opgaver i samarbejde med højskolens medarbejdere.

3.3 Tøj og andet du skal, eller med fordel kan medbringe:

 • Er du bosiddende i Danmark, skal du medbringe din cykel
 • Dit pas
 • EU-sygesikringskort (Det Blå Sygesikringskort)
 • Tøj til gymnastik, dans og idræt, både til ude- og indeaktiviteter
 • Badetøj til brug i svømmehallen
 • Indendørs sko og udendørs løbesko, eventuelt fodboldstøvler
 • Bøjler til klædeskab
 • Krus til brug i opholdsstue og tekøkkener
 • Evt. bærbar computer til personlig brug ved undervisningsopgaver
 • Skrivegrej, saks, lineal, lim mv.
 • Rygsæk, sovepose og liggeunderlag
 • Håndklæder, dyne, pude samt sengelinned

Du bør mærke tøj og andet med navn, da der let opstår problemer med forveksling i tørrerum.

3.4 Internationale elever

De seneste 15 år har Gymnastikhøjskolen haft en international linje, hvor undervisningssproget er engelsk. Du vil typisk møde internationale elever, som kommer fra Brasilien, Costa Rica, New Zealand, Uruguay, Estland, Mexico, Tyskland, Slovenien, Slovakiet, Argentina, Finland, Afghanistan, Rusland, Japan, Skotland og Polen m.fl. I både forårs- og efterårssemester vil der typisk være 40 internationale elever.

Du har således en enestående mulighed for at skabe dig venskaber på tværs af flere landegrænser.

3.5 Elever tilmeldt forberedelseskursus Politi

I gennem mange år har Gymnastikhøjskolen i Ollerup haft forberedelseskursus til Politiskolen. Det har gennem de sidste år gennemgået en udvikling, hvor kursuspakken nu rummer andre og nye aktiviteter. Kurset er et forberedelseskursus for dem, der ønsker at søge ind i Jægerkorpset, Frømandskorpset eller Politiskolen.

Eleverne har deres eget skema, men deltager i dagens rytme og højskoleliv. De deltager yderligere i fællesfag som fx foredrag, studieture og andre fælles skolearrangementer.

Skemaet er sammensat af fysisk træning (kredsløb, styrke, workout, svømning, militærsvømning, kropsbasis, mobility), færdighedstræning (orientering, kompas, reb og knob, koldtvandstræning, m.m) - samt timer med debat, hvor du udfordres på perspektiver og nye horisonter i rollen som verdensborger.

Der er specifikke fag, som retter sig specielt til forberedelse til Politiskolen fx dansk og engelsk, samt specifikke fag der retter sig mod forberedelse til specialenhederne, fx natorientering og færdigheder i og ved vand.

3.6 Indkvartering, internet og vask

Du bliver indkvarteret på vores værelsesfløje, hvor der er bad og toilet på gangen. Det værelse, du får, skal du naturligvis tage vare på. Du er erstatningspligtig ved eventuel beskadigelse af skolens inventar og ejendom.
Værelserne er beregnet til to personer. Rejser din værelseskammerat før tid, skal du være indforstået med, at skolen kan flytte dig sammen med en ny værelseskammerat i et nyt værelse.
Skolen har en IT-café, som du er velkommen til at benytte frit. Du har desuden mulighed for at benytte skolens trådløse net.
Der er vaskemaskiner samt tørrerum og strygerum til fri afbenyttelse.

4. Økonomi

Skolepenge
Skoleopholdet på 18 uger koster for elever, som er fyldt 17 ½ år ved kursets start, gennemsnitligt kr. 1.495,00 pr. uge i skoleåret 2017/2018. Kulturministeriets tilskudssystem udløser først fuldt tilskud når mindst 12 uger af et højskoleophold er gennemført. Derfor er skolepenge for de første 12 uger højere end de sidste uger. Beløbet dækker kost, logi, brug af faciliteter, fuld undervisning og visse aktiviteter.
Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke, det dækker administration vedrørende elevstart.

 

Faktura for E18 bliver udsendt medio juni.

Betaling Rytmisk
gymnastik
Fitness & Sundhed Dans Power-
tumbling
Tumb-
ling X
Team-
Gym
Up-
Grade
Parkour & Free-
running
1. rate
– betales 29. juni 2018
               
6 ugers skolepenge 10.560 10.560 10.560 10.560 10.560 10.560 10.560 10.560
Nøgledepositum 500 500 500 500 500 500 500 500
Studietur a/c 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0000
I alt 16.060 16.060 16.060 16.060 16.060 16.060 16.060 16.060
2. rate
– betales 24. august 2018
               
6 ugers skolepenge 10.560 10.560 10.560 10.560 10.560 10.560 10.560 10.560
                 
Linjespecifikke aktiviteter / bogpakke 2.800 2.800 2.800 3.100 3.100 3.100 4.400 2.800
I alt 13.360 13.360 13.360 13.660 13.660 13.660 13.660 13.360
3. rate
– betales 5. oktober 2018
               
6 ugers skolepenge 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790
I alt 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790
                 
Total 35.210 35.210 35.210 35.510 35.510 35.510 35.510 35.210
 

Elever, der ikke er fyldt 17 ½ år ved kursusstart, skal betale kr. 1.400,00 ekstra pr. uge.

Beløbet betales i henhold til fremsendte betalingslink.

Swift: SYBKDK22, IBAN DK77 68400002040569. Ved overførsel fra udlandet skal tillægges 50,00 DKK til dækning af gebyr til banken.

Obligatorisk basispakke

I basispakken er indeholdt:

 • træningsdragt
 • højskolesangbog
 • elastikbind
 • træningselastik
 • foamroller
 • elevbillede
 • fotokopiering og print
 • fri adgang til internet
 • fri brug af vaskeri
 • fri kaffe og the
 • kontingent til første 5 års medlemskab af OD-elevforeningen
 • 1 års medlemskab af Ollerup GF
 • bidrag til Fonden for Gymnastikhøjskolen til billiggørelse af højskoleophold
 • omkostninger er reduceret med tilskud fra legater

Materialerne udleveres i introugen bortset fra elevbilledet. Fotokopiering og print dækker alle de kopier og print, der udleveres, og det man selv printer ud i løbet af et semester. Internetadgang sker via det trådløse netværk eller elevcomputerne.

Yderligere omkostninger opstår kun på baggrund af egen tilmelding til special-aktiviteter.

Nøgler

Der betales et depositum for værelsesnøglen på 500,00 kr. i 1. ratebetaling. Ved afslutning af ophold tilbagebetales depositum.

Nogle værelser har en pengekasse til opbevaring af værdigenstande. Der betales et depositum for pengekassenøglen på 200,00 kr. Ved aflevering af nøglen på kontoret tilbagebetales depositum.

4.1 Afbrydelse af skoleopholdet

Afbrydelse af skoleopholdet vil medføre følgende afregning af skolepenge:

 • Der betales fuld skolebetaling fra skoleopholdets begyndelse for alle hele uger indtil afrejsedagen samt 75% af skolebetalingen for de efterfølgende 6 hele uger.
 • Ved afbrydelse af skoleophold uanset årsag efter at skolen har købt billetter til studietur eller stævne, refunderes udgifterne hertil ikke.

4.2 Uddannelsesgodtgørelse, bistandshjælp m.m.

Elever, som får skoleopholdet betalt ved støtte el. lign., skal medbringe kopi af den skriftlige bevilling eller foranledige, at den bliver fremsendt til skolen. Der er mulighed for at søge støtte, hvis du ikke har kompetencegivende uddannelse eller behov for specialundervisning.

4.3 Støtte

En del kommuner yder kommunestøtte til højskoleophold. Du kan undersøge dette på dit lokale kommunekontor.

Elever, som får skoleopholdet betalt af f.eks. Forsvarets Civiluddannelse eller Social- og Sundhedsforvaltningen, og hvor skolen fremsender regning, skal ikke betale skolepenge, men kun elevkonto, studietur og nøgledepositum, såfremt disse beløb ikke betales af de pågældende myndigheder.

Elever, der får dagpenge, uddannelsesgodtgørelse, kontanthjælp eller kommunestøtte, får støtten indregnet i sidste rate af skolepengene.

4.4 Forsikring

Vi anbefaler, at eleven er forsikret gennem forældres eller egen forsikring

Husk, at studieturen betragtes som aktiv ferie, der kræver, at man har tegnet ekstra rejseforsikring.

Bemærk, at det er elevens eget ansvar at have styr på ovenstående forsikringer.

4.5 Sygdom

Husk at medbringe sundhedskort (tidligere sygesikringsbevis). Udenlandske elever vil automatisk blive tilmeldt den danske sygesikringsordning. I dagligdagen skal du informere skolens forstander Uffe Strandby hvis du er syg.

5. Kontakt til Gymnastikhøjskolen

Gymnastikhøjskolen i Ollerup
Svendborgvej 3, Ollerup
5762 Vester Skerninge

Skolens telefonnr.: 62 24 12 30

Skolens e-mail: info(at)ollerup.dk

Hjemmeside: www.ollerup.dk

Skolens forstander: Uffe Strandby, 63 24 64 03

Vi håber, at alle disse praktiske informationer er til gavn for dig!

Skulle du ønske yderligere oplysninger vedrørende dit højskoleophold, er du velkommen til at kontakte os.